Suiō-ryū Iai Kenpō

Katsuse Sensei - Photo Brent Stirton.

©2014 Brent Stirton. Legacy of the Samurai. Getty Images.